Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Fundacja „Praca dla Niewidomych” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.fpdn.org.pl

 

Data Publikacji i Aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-30

  

Status pod kątem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

- część treści nietekstowej nie posiada alternatywy tekstowej

- brak opisów alternatywnych grafik, 

-  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji serwisu.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt:

Koordynator ds. dostępności: Emilia Tetkowska  

email: fpdn@fpdn.org.pl   tel. 22 826 88 66

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Jasna 22  (2 piętro), 00-054 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jasnej (wejście w bramie).
Wejście jest częściowo dostępne dla osób na wózkach.

Brak automatycznego otwierania i zamykania drzwi wejściowych,
W budynku znajduje się winda.
Biuro Fundacji jest dostępne dla osób na wózkach.
Łazienka znajduje się na tym samym piętrze co biuro Fundacji. Wielkość łazienki umożliwia swobodne korzystanie osobom z problemami w poruszaniu się, brak poręczy, umywalka niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
Obok budynku znajdują się miejsca parkingowe ale nie oznakowano ich kolorem niebieskim
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych (za wyjątkiem schodów i progów windy) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W siedzibie jednostki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez pracownika Fundacji.

Dostęp alternatywny realizowany jest poprzez pomoc drugiej osoby.

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl