Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Deklaracja współpracy stowarzyszeń oraz fundacji działających w obszarze wspierania osób niewidomych i słabowidzących

 

W siedzibie PZN przy ul. Konwiktorskiej 9, dnia 11 marca 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Na którym stwierdzono:

· liczne przejawy łamania instytucje publiczne zasad wpisanych do konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a także powolny proces wdrażania tych zapisów,

· trudną sytuację osób niewidomych oraz słabowidzących, doświadczających różnych form wykluczenia w edukacji, zatrudnieniu, kulturze, aktywności obywatelskiej oraz innych obszarach życia osobistego i społecznego,

· ignorowanie przez instytucje administracji publicznej różnych szczebli głosu środowiska osób z dysfunkcją wzroku, co przejawia się m.in. podejmowaniem przez wspomniane podmioty decyzji i działań o charakterze legislacyjnym czy administracyjnym beż zasięgania opinii przedstawicieli środowiska osób niewidomych i słabowidzących (ewentualnie korzystanie z opinii przypadkowo dobranych przedstawicieli tego środowiska),

· konieczność wypracowywania a później reprezentowania wspólnego stanowiska w kwestiach ważnych dla osób niewidomych i słabowidzących,

· Potrzebę współpracy i wzajemnego poznania się stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze problematyki osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Zakres współpracy obejmować może w zależności od aktualnych potrzeb, wydarzeń oraz sytuacji:

· Przygotowywanie i przedstawienie wystąpień wspólnego stanowiska do instytucji administracji publicznej oraz innych podmiotów w celu obrony interesów osób niewidomych i słabowidzących, przy czym decyzję o podpisaniu takiego dokumentu poszczególne organizacje podejmują każdorazowo indywidualnie,

·  Wymiana informacji o ważnych dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących, działaniach, decyzjach, konsultacjach itp.,

· Wyłanianie ze swego grona ekspertów, rzeczoznawców lub reprezentantów środowiska osób niewidomych i słabowidzących przedstawicieli i/lub reprezentantów do różnych grup, komisji i ciał eksperckich powoływanych w celu wypracowywania różnych aktów prawnych, rozwiązań systemowych itp.

Formy działania i współpracy między sygnatariuszami deklaracji to:

· spotkania przedstawicieli organizacji, które przystąpiły do porozumienia, przy czym w miarę możliwości organizacyjnych rolę gospodarza i organizatora będą podejmowały kolejno poszczególne organizacje,

·  bieżąca współpraca i wymiana informacji z wykorzystaniem platformy internetowej o adresie dialog@niewidomirazem.pl,

Porozumienie ma charakter otwarty a niniejszą deklarację może podpisać każde stowarzyszenie lub fundacja, której misja oraz cele działania skierowane są na wspieranie osób z dysfunkcją wzroku, w tym również osób z niesprawnością sprzężoną, w której jednym z elementów jest uszkodzenie wzroku.

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl