Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

List otwarty do Kancelarii Prezydenta RP - Aktywny samorząd

 Warszawa, 17.04.2015 r.

 

Szanowna Pani Minister

Irena Wóycicka

Kancelaria Prezydenta RP

ul. Wiejska 10

Warszawa

 

 

 

 

List otwarty

 

Szanowna Pani Minister,

W imieniu kilkudziesięciu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w Polsce, a także jako rzecznik środowiska osób niewidomych i zagrożonych utratą widzenia, uprzejmie proszę podjęcie działań w sprawie programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku. Jednocześnie proszę Panią Minister o wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli środowiska w tej tak ważnej sprawie.

  

3 lutego bieżącego roku PFRON ogłosił dokument „Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku obowiązujące realizatorów”. Z dokumentu wynika, iż z jedenastu dotychczas realizowanych w ramach Programu form dofinansowania zostały wykreślone 4 zadania. Wśród nich znalazło się zadanie: „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.” Z tej formy wsparcia korzystało wiele osób niewidomych, słabowidzących, głuchoniewidomych występujących o refundację zakupu urządzeń brajlowskich oraz drogiego sprzętu elektronicznego i oprogramowania specjalistycznego. Zwracamy także uwagę, że program „Aktywny Samorząd” nie uwzględnia w ogóle potrzeb osób głuchych i słabosłyszących – w tym dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych i innego sprzętu wspomagającego słyszenie. Od momentu opublikowania przywołanego dokumentu otrzymujemy bardzo wiele sygnałów zaniepokojenia od osób wykluczonych z przedmiotowego programu. ętu elektronicznego i oprogramowania specjalistycznego. Zwracamy także uwagę, że program „Aktywny Samorząd” nie uwzględnia w ogóle potrzeb osób głuchych i słabosłyszących – w tym dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych i innego sprzętu wspomagającego słyszenie. Od momentu opublikowania przywołanego dokumentu otrzymujemy bardzo wiele sygnałów zaniepokojenia od osób wykluczonych z przedmiotowego programu.

 

 

Usunięcie z programu omówionego wyżej zadania w istotny sposób ogranicza możliwość zakupu urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania niezbędnego dla niepełnosprawnych. Dotyczy to osób, które chciałyby zdobyć wykształcenie, uczących się, poszukujących pracy oraz aktywnych zawodowo.

 

W latach ubiegłych Polski Związek Niewidomych apelował o zwiększenie środków finansowych na realizację omawianego zadania. Zwracaliśmy uwagę, iż refundowany sprzęt oraz oprogramowanie są bardzo drogie. Na przykład: monitory brajlowskie kosztują od 18 do 45 tysięcy złotych, cena notatników brajlowskich waha się od 18 do 24 tysięcy złotych, natomiast ceny drukarek brajlowskich od 10 do 50 tysięcy złotych. Chcemy podkreślić, iż ceny urządzeń brajlowskich albo się nie zmieniają, albo obniżane są dużo rzadziej niż ceny komputerowego sprzętu podstawowego powszechnie dostępnego na rynku. Usunięcie z listy zadań dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania specjalistycznego oznacza likwidację programu dedykowanego osobom niewidomym i głuchoniewidomym.

Beneficjenci programu wymienionego powyżej korzystali też ze wsparcia dostępnego w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w ramach programu: „Likwidacja barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych”. Warto w tym miejscu podkreślić, iż jest to program dedykowany osobom z różnymi dysfunkcjami, nie tylko wzroku i słuchu, a katalog urządzeń lub usług refundowanych z tych źródeł jest bardzo szeroki. W efekcie do organów przyznających dofinansowanie wpływa wiele różnorodnych wniosków, a środki finansowe szybko się wyczerpują. Wielu potencjalnych beneficjentów często więc nie otrzymuje żadnych środków niezbędnych do likwidacji barier. Główną przyczyną jest brak funduszy w PCPR-ach. 

 

Usunięcie zadania „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania” będzie skutkowało zwiększeniem liczby wniosków rozpatrywanych w ramach programów umożliwiających likwidację barier w komunikowaniu się oraz technicznych. Spowoduje to, że zmniejszą się szanse na otrzymanie dofinansowania przez tych, którzy do tej pory z tego programu korzystali – w tym przez osoby starsze, które nie mogły skorzystać z programu „Aktywny Samorząd”. Paradoksalnie więc usunięcie wsparcia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku uderzy także w inne osoby z niepełnosprawnościami, bowiem skurczą się możliwości wsparcia ich w ramach programu „Likwidacji barier w komunikowaniu się”.

Naszym zdaniem wykreślenie z listy działań objętych programem „Aktywny samorząd” tego zadania pogłębi wykluczenie cyfrowe osób niewidomych i głuchoniewidomych oraz spowoduje zagrożenie wtórnym analfabetyzmem.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Minister z prośbą o pomoc w przywróceniu zadania: „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania” na listę form wsparcia realizowanych w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Z wyrazami szacunku,

                                                                                              Anna Woźniak-Szymańska

                                                                                              Prezes Zarządu Głównego

                                                                                              Polski Związek Niewidomych

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl