Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Stanowisko Koalicji w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Dotyczy projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych, które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia  w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu przedstawiamy stanowisko Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Projektowane rozporządzenie ma zastąpić Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214  z 09.08.2008, str. 3).

Nasz sprzeciw dotyczy propozycji ograniczenia wysokości kwoty pomocy na jeden program pomocowy wyłączającej obowiązek notyfikacji takiej pomocy (art. 1 ust. 2 lit. a projektu rozporządzenia). Proponowana kwota to 0,01% produktu krajowego brutto (PKB) w danym państwie członkowskim w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego oraz w jakim planowany rzeczywisty roczny budżet programu przekracza 100 milionów Euro. Obecnie 0, 01% PKB w Polsce wynosi 150 milionów złotych. Biorąc pod uwagę roczne wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc publiczną w formie zwrotu kosztów wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, które wynoszą około 3 miliardy złotych, obecnie obowiązujący system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zostałby poważnie zagrożony.

Jako organizacja rzecznicza reprezentująca interesy osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami pragniemy podkreślić, że wejście w życie rozwiązań ograniczających wysokość pomocy publicznej na jeden program pomocowy do 0, 01 PKB i 100 milionów euro może poważnie zagrozić stabilności rynku pracy osób niepełnosprawnych w Polsce. Wprowadzenie przytoczonego przepisu będzie skutkowało, iż pracodawcy stracą możliwość uzyskania refundacji kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników niepełnosprawnych. Obowiązywanie tego przepisu powodować będzie drastyczny spadkiem zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, gdyż w naszej rzeczywistości zwrot kosztów wynagrodzenia jest jednym z istotniejszych czynników, który sprawia, iż pracownicy niepełnosprawni mogą liczyć na zatrudnienie. Wprowadzenie  przytoczonego przepis w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską, środków na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wystarczyłoby na kilka tygodni.

Uważamy, iż wejście w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej
w proponowanym kształcie spowoduje likwidację miejsc pracy osób niepełnosprawnych
i likwidację zakładów pracy, gdyż Polska nie będzie mogła w takim kształcie jak obecnie udzielać pracodawcom z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych pomocy publicznej, którą obecnie stanowią dofinansowania do wynagrodzeń. W związku z powyższym apelujemy o nie wprowadzanie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Art. 1 ust 2 lit. A, który godzi w interesy 240 tyś. niepełnosprawnych pracowników.

 

Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Anna Woźniak Szymańska

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl