Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Statut

 


STATUT

FUNDACJI  „PRACA  DLA  NIEWIDOMYCH ”

Tekst jednolity
Uchwalony 20 października 2010

i zmieniony Uchwałą Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, Fundatora Fundacji „Praca dla Niewidomych” z dnia 15 stycznia 2016 roku

zmieniony Uchwała Komitetu Pomocy Niewidomym z dnia

15 czerwca 2021

 

 

§1

1.    Fundacja nosi nazwę FUNDACJA „PRACA DLA NIEWIDOMYCH”, zwana dalej „Fundacją” i została ustanowiona z woli „Committee for the Blind of Poland, Inc.” (Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku) zwanego dalej „Fundatorem”  aktem notarialnym z dnia 27 sierpnia 1991 r. nr rejestru Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie Repetytorium A Nr 2315/91.

2.    Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

3.    Fundacja może tworzyć oddziały.

§2

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy dla spraw pracy i polityki społecznej.

 

§6

1.    Fundacja używa pieczęci wskazującej na jej nazwę i siedzibę.

2.    Pieczęć może zawierać ponadto znak Fundacji i nazwę Fundatora.

 

§7

1.    Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom z dysfunkcja wzroku.

`

Tekst zmieniony

 

1.    Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku oraz inicjowanie, wspieranie poprzez wsparcie osób indywidualnych i społeczności  w zakresie środowiskowym, oświatowym, społecznym, kulturowym

 

2.    Fundacja realizuje swój cel poprzez:

/ tekst ujednolicony/

1.    prowadzenie rehabilitacji zawodowej , i społecznej osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, niesienie wszechstronnej pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy,

2.    finansowanie oraz organizowanie  miejsc pracy,

3.    prowadzenie dla zakładów pracy aktywności zawodowej oraz zakładów pracy chronionej,

 

Tekst zmieniony

 

prowadzenie zakładów aktywności zawodowej oraz zakładów pracy chronionej,

 

 

4.    wspieranie działań mających na celu pozyskanie dla niepełnosprawnych, nowych obszarów działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w tym zakresie,

5.    organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,

 

Tekst zmieniony

 

organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób niepełnosprawnych zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,

 

 

6.    popieranie przepływu technologii i wymiany naukowo-technicznej związanej z zatrudnieniem niepełnosprawnych,

7.    wspieranie instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających w Polsce na rzecz  niepełnosprawnych  ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ogólnej i zawodowej,

8.    rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji,

9.    organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy na temat niepełnosprawności i pomocy osobom dotkniętym chorobami lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10.    wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych,

11.    przyczynianie się do polepszania warunków życia i samorealizacji osób niepełnosprawnych,

12.    współpracę z osobami, instytucjami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, szkołami, placówkami kultury i sportu w celu zbierania informacji i wymianę doświadczeń w dziedzinie integracji oraz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych,

13.    doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną lub prawną oraz szkolenie osób i podmiotów sprzyjających osobom niepełnosprawnym,

14.    opieka pedagogiczno-psychologiczna udzielana rodzinom  realizowana w formie zajęć wyrównawczych, ogólnorozwojowych, grup socjoterapeutycznych,

15.    realizacja programów profilaktycznych w ramach grup rozwojowych i socjoterapeutycznych,

16.    edukacja pedagogiczno-psychologiczna rozwijająca i kształcąca podstawowe umiejętności psychologiczne,

17.    organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych,

18.    gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację statutowych celów Fundacji, w tym udzielanie stypendiów i jednorazowej pomocy niepełnosprawnym lub ich grupom,

19.    prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji,

20.    organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wraz z możliwością ich zakwaterowania mających charakter integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,

21.    prowadzenia placówek oświatowych i edukacyjnych,

22.    prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu kultury i turystyki oraz wspieranie turystyki dla osób niepełnosprawnych.

 

Tekst zmieniony

 

22    realizacja projektów obejmujących ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego poprzez  prowadzenie m.in. zajęć edukacyjnych z zakresu kultury,  turystyki i krajoznawstwa oraz wspieranie turystyki dla osób niepełnosprawnych

 

23.    Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz turystyki osób niepełnosprawnych

 

Tekst dodany

 

24.    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, lokalnej oraz  pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

25.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

 

26.    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 

27.    działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 

3.    Działalność Fundacji o której mowa w ust. 2 ma charakter nieodpłatny, jednakże Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

 

Tekst zmieniony

 

Kody są uporządkowane wedle numeracji.

Dodano dwa kody:

56.10 B – ruchome placówki gastronomiczne

68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Usunięto kod:

68.32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 

4.    określonych w pkt.2, polegającą na:

01.11.Z* Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z* Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.19.Z* Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.63.Z* Działalność usługowa następująca po zbiorach

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

01.25.Z*Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.30.Z Rozmnażanie roślin

01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego

01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz

01.49.Z*Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.46.Z Chów i hodowla świń

01.47.Z Chów i hodowla drobiu

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63.Z*Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64.Z*Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

10.39.Z*Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

10.85.Z*Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.89 Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

10.39.Z*Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

95.29.Z*Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

46.33 Z sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.38.Z* Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.31.Z* Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.99.Z* Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

96.09.Z* Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

55.20.Z* Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z* Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

81.10.Z* Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

85.52.Z*Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

87.20.Z* Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

 

87.30.Z*Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

85.60.Z*Działalność wspomagająca edukację

 

86.90.E*Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej

 

88.99.Z* Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

87.90.Z* Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

 

90.04.Z* Działalność obiektów kulturalnych

 

93.29.Z* Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

78.10.Z* Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

31.09 Z Produkcja pozostałych mebli

 

     

01.50 Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.62 Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

02.10 Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

02.20 Z Pozyskiwanie drewna

16.10 Z Produkcja wyrobów tartacznych

10.13 Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

33.19 Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

17.12 Z Produkcja papieru i tektury

41.20 Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.39 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

95.23 Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

56.10 Z Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

49.39 Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41 Z Transport drogowy towarów

52.10 Z Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

79.12 Z Działalność organizatorów turystyki

68.32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

77.11 Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.31 Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

90.03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

 

§8

1.    Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, ruchomości i nieruchomości nabyte poprzez Fundację oraz środki finansowe.

2.    Fundusz, w jaki Fundator wyposażył Fundację wynosi 2.000 (dwa tysiące) dolarów USD.

3.    Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1.    dotacji, darowizn, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,

2.    dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,

3.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.    odsetek od depozytów bankowych,

5.    dywidend,

6.    działalności gospodarczej,

7.     innych wpływów.

4.    Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów  Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5.    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

6.    Osobom fizycznym i prawnym, które dokonują na rzecz Fundacji znacznej darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, Zarząd Fundacji może przyznać tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty i może być odwołany, jeżeli zajdą ku temu ważne powody.

7.    / tekst ujednolicony/ Rozporządzenie składnikami trwałego majątku nieruchomego Fundacji może nastąpić za zgodą Fundatora lub na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku,  gdy:

1/ uzasadnia to cel Fundacji,

2/ następuje naturalne zużycie,

3/ jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

8.    Z majątku Fundacji wyodrębnia się kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§9

1.    Z uzyskanych środków Fundacja może także wspierać działalność stowarzyszeń, organizacji, zakładów i osób fizycznych, których celem jest nauka, rehabilitacja lub niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku.

„Z uzyskanych środków Fundacja może także wspierać działalność stowarzyszeń, osób prawnych, osób fizycznych, spółek prawa handlowego, których jednym z celów jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

 

Tekst zmieniony

 

Z uzyskanych środków Fundacja może wspierać działalność stowarzyszeń, organizacji, zakładów, spółek prawa handlowego, osób prawnych i osób fizycznych, których jednym z celów jest nauka, rehabilitacja zawodowa i społeczna lub niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku

 

2.    Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§10

Organami Fundacji są:

1/ Fundator,

2/  Rada Fundacji,

3/ Zarząd Fundacji

§11

/ tekst ujednolicony/

1. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatora lub Radę Fundacji, po konsultacjach z przedstawicielem Fundatora.

2.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

/tekst ujednolicony/

3.    Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, w formie pisemnej uchwały w przypadku decyzji o skutkach prawnych lub finansowych.

4.    Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1/ uchwalanie planów rocznych Fundacji,

2/ przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych,

3/ uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i innych regulaminów Fundacji.

5.    Członek zarządu z tytułu pełnionej funkcji może być wynagradzany niezależnie od zwrotu poczynionych przez niego wydatków w związku z wykonywaniem powierzonej funkcji. Zasady wynagradzania i zwrotu kosztów określa Rada Fundacji.

6.    Zarząd, po zaciągnięciu opinii Fundatora, może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7.    Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 8.

 

Tekst zmieniony

 

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji mogą dokonywać:

a)      dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, za zgodą Prezesa Zarządu

b)      jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji

 

 

8.    Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty 5000 zł może składać jeden z członków Zarządu.

 

Tekst zmieniony

 

PUNKT 8 - SKREŚLONY

 

9.    Podejmowanie decyzji w spółce zależnej w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań w wysokości przekraczającej jednorazowo 1/2 kapitału zakładowego spółki oraz wyznaczenie osoby reprezentującej Fundację podczas Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zebrania wymaga uchwały Zarządu.

10.  Zarząd co roku do dnia 31 marca następnego roku przedkłada Fundatorowi sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

11.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje Prezes Zarządu.

/tekst ujednolicony/

12.  Zarząd odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

Tekst zmieniony

 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

13.  Przynajmniej raz na kwartał Zarząd odbywa posiedzenie przy udziale przedstawiciela Rady Fundacji.

 

NOWY ZAPIS – PKT 13 SKREŚLONY

 

§12

Rada Fundacji składa się minimum trzech osób w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

 

Tekst zmieniony

 

Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

 

 

§13

1.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci jej członka, prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z datą odwołania przez Fundatora.

 

Tekst zmieniony

 

 

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci, prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z datą odwołania przez Fundatora.

 

 

2.    Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.

3.    Członek Rady nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia ani pozostawać w stosunku małżeńskim.

 

§14

 

Na wniosek Zarządu do składu Rady mogą zostać powołani Sponsorzy Fundacji.

 

§15

Rada Fundacji sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji oraz pełni funkcję inicjatywną i doradczą.

 

§16

Do uprawnień Rady Fundacji należy w szczególności:

1/ kontrola nad gospodarką finansową,

2/ kontrola zgodności uchwał Zarządu ze statutem i uchylanie uchwał niezgodnych ze statutem Fundacji,

3/ zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

4/ występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

5/ uchwalanie regulaminu wynagradzania członków Zarządu i zasad zwrotu poniesionych przez nich kosztów,

6/ zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

 

§17

1.    Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 

Tekst zmieniony

 

 

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

 

 

2.    Odrębne zebranie Rady winno być poświęcone rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

 

PKT 2 - SKREŚLONY

 

 

§18

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę jej członków obecnych na posiedzeniu, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

 

Tekst zmieniony

 

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę jej członków obecnych na posiedzeniu, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Fundatora.

 

§19

/tekst ujednolicony/

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji

 

 PARAGRAF 19 SKREŚLONY

 

§ 20

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

§21

1.   Bieżącą obsługę Fundacji i jej władz - w ramach uchwał Zarządu – zapewnia Biuro Fundacji kierowane przez  Dyrektora Fundacji powoływanego i odwoływanego przez Zarząd Fundacji po uprzednim uzyskaniu opinii Fundatora.

2.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3.   Dyrektorem może być członek Zarządu.

4.   Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz pracowników Fundacji, a także Regulamin organizacyjny Biura Fundacji zatwierdza Zarząd Fundacji.

 

Tekst zmieniony

 

 – POŁĄCZONE PARAGRAF 20 i 21

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Bieżącą obsługę Fundacji i jej władz - w ramach uchwał Zarządu – zapewnia Biuro Fundacji

§22

 

1.    Zmiany Statutu Fundacji może dokonać Fundator lub łącznie członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady i Zarządu

 

Tekst zmieniony

 

Zmiany Statutu Fundacji może dokonać Fundator lub Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

 

2.    Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

ZMIANA NUMERACJI na numer  21

 

§23

 

We wszystkich sprawach zastrzeżonych w statucie do decyzji Fundatora może występować z jego

upoważnienia inna osoba.

 

ZMIANA NUMERACJI na numer 22

 

§24

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

ZMIANA NUMERACJI na numer 23

 

§25

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 

ZMIANA NUMERACJI  na numer 24

 

 

§26

Fundacja ulega likwidacji w razie trwałego wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 

ZMIANA NUMERACJI na numer 25

 

§27

 

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub łącznie członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady i Zarządu

 

Tekst zmieniony

 

 

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

 

ZMIANA NUMERACJI na numer 26

 

§28

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wskazanymi w tym celu przez Fundatora.

 

ZMIANA NUMERACJI na numer 27

 

§29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

 

ZMIANA NUMERACJI na numer 28

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl