Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Zapytanie ofertowe na zakup nowego samochodu do przewozu 9 osób.

Fundacja „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu do przewozu 9 osób wraz z kierowcą. Podstawa prawna: Art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U z 27 września 2019 roku poz. 1843). 

 

Wymagane dokumenty do złożenia (do pobrania poniżej):

- oferta złożona na załączonym formularzu – złącznik nr 1,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2,

- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 3,

- zaakceptowany wzór umowy- załącznik nr 4,

- załącznik nr 5 będący specyfikacją konfiguracji całkowitego wyposażenia dla wersji oferowanego pojazdu w ramach przedłożonej oferty.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 

Kontakt:

tel.: 609 032 340, w.malenta@fpdn.org.pl

 

Obowiązek informacyjny RODO

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Specyfikacja warunków zamówienia

 

Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl