Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Historia Fundacji

 

              Fundacja ,,Praca dla Niewidomych’’ została utworzona w roku 1991 decyzją Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku, który jest jej Fundatorem. Fundacja jest wykonawcą woli Komitetu i reprezentuje go w Polsce. Poza tym realizuje również własne inicjatywy i projekty przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących. 

        Pierwszą wspólną inicjatywą Komitetu i Fundacji było sfinansowanie przejęcia przez Polski Związek Niewidomych bazy rehabilitacyjnej na potrzeby środowiska niewidomych. W latach 1999-2008 Fundacja administrowała i ponosiła część kosztów utrzymania Domu Dziecka Niewidomego w Warszawie. Do domu przyjmowane były dzieci całkowicie niewidome gdzie ich wychowaniem i rehabilitacją zajmowała się wyspecjalizowana kadra pod kierownictwem Pani Cecylii Czartoryskiej.

              W 1998 roku Fundacja utworzyła Warsztat Terapii Zajęciowej w Płocku. Placówka miała za zadanie nieść pomoc osobom niewidomym poprzez zwiększanie poczucia własnej wartości oraz przygotowanie do pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy. W roku 2007 Fundacja przekazała prowadzenie WTZ miejscowej organizacji – Towarzystwu Pomocy Dzieciom. 

             Najważniejszym wydarzeniem w historii Fundacji było powołanie do życia kolejnej placówki – Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie k/Drobina. W latach 2000-2001 trwał proces uruchomienia działalności RZAZ tj. zakupu nieruchomości we wsi Stanisławowo, otrzymania od Wojewody Mazowieckiego decyzji o nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej, podpisania umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oficjalne otwarcie Zakładu nastąpiło w lipcu 2001 roku. Obecnie w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie pracuje 58 osób niepełnosprawnych i ponad 20 instruktorów i pracowników obsługi. (Więcej w zakładce „RZAZ Stanisławowo”)

             Jednym z ważniejszych aspektów działalności Fundacji stało się prowadzenie i finansowanie prac związanych z wykorzystaniem i przystosowaniem nowych technologii do potrzeb osób niewidomych. Fundacja zaplanowała i zorganizowała powstanie i produkcję pierwszego w Polsce syntezatora mowy czytającego czarno druki w języku polskim pod nazwą ,,Auto –Lektor’’.

           W 2008 roku Zarząd Fundacji zorganizował pierwszą konferencję poświęconą działalności pomocowej dla osób niewidomych i słabowidzących pod tytułem ,,Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej – dobry przykład spełniania się niepełnosprawnych w pracy zawodowej’’. W trakcie spotkania, które odbyło się na terenie RZAZ w Stanisławowie, Prezesowi Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku Panu Stanisławowi Świderskiemu wręczono medal "Pro Masovia" za całokształt działalności pomocowej i zaangażowania się na rzecz społecznego rozwoju Mazowsza. W 2010 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się kolejna zorganiozwana przez Fundację konferencja pt. "Polsko – ukraińskie doświadczenia w rehabilitacji i aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku’’. W trakcie konferencji poza wykładami merytorycznymi, przeprowadzono warsztaty z orientacji przestrzennej oraz sposobów organizowania wczesnego wsparcia dla rodzin, w których przychodzi na świat dziecko z wadami wzroku.

                   W latach 2015-2016 Fundacja podpisując umowę ze Starostą Wysokomazowieckim zobowiązała sie do prowadzenia Ośrodka Turystyczno-Rehabilitacyjnego. W miejscowości Krzyżewo został założony Zakład Aktywości Zawodowej który zatrudnia ponad 40 osób niepełnosprawnych i kilkanaście osób personalu obsługi. Celem zasadniczym jest promowanie regionu i stworzenie warunków, w oparciu o bazę w Krzyżewie, do rozwoju ruchu turystycznego powiatu Wysokomazowieckiego wykorzystując unikalne warunki przyrodnicze, zasoby fauny i flory, a także kultury i tradycji regionu. Zatrudnione osoby niepełnosprawne poprzez pracę rehabilitują się społecznie i zawodowo.

                   Fundacja, mając swoją główną siedzibę i biuro w Warszawie, realizuje również własne autorskie projekty nakierowane na pomoc i wsparcie dla środowiska osób niepełnopsprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Zaliczają się do nich między innymi: projekt bezpłatnych porad prawnych dla osób niepełnosprawnych, organizowanie wycieczek dla osób niewidomych o charakterze kulturalnym i integracyjnym, spotkania przedświąteczne oraz eventy okolicznościowe jak uroczysty koncert z okazji Dnia Białej Laski. Od kilku lat Fundacja wspiera również niewidomych i słabowidzących studentów do których adresowany jest program stypendialny. Jednocześnie Fundacja aktywnie współpracuje z innymi podmiotami o podobnych celach lub wpiera je finansowo.

            

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl