Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Statut

  

STATUT   

FUNDACJI  „PRACA  DLA  NIEWIDOMYCH ”

 

 

§1

1.   Fundacja nosi nazwę FUNDACJA „PRACA DLA NIEWIDOMYCH”, zwana dalej „Fundacją” i została ustanowiona z woli „Committee for the Blind of Poland, Inc.” (Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku) zwanego dalej „Fundatorem”  aktem notarialnym z dnia 27 sierpnia 1991 r. nr rejestru Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie Repetytorium A Nr 2315/91.

2.   Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

3.    Fundacja może tworzyć oddziały.

§2

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy dla spraw pracy i polityki społecznej.

§6

1.    Fundacja używa pieczęci wskazującej na jej nazwę i siedzibę.

2.    Pieczęć może zawierać ponadto znak Fundacji i nazwę Fundatora.

§7

1.    Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom z dysfunkcja wzroku.

2.    Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1.    niesienie wszechstronnej pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy,

2.    finansowanie oraz organizowanie  miejsc pracy,

3.    prowadzenie dla zakładów pracy aktywności zawodowej oraz zakładów pracy chronionej,

4.  wspieranie działań mających na celu pozyskanie dla niepełnosprawnych, nowych obszarów działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w tym zakresie,

5.    organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,

6.    popieranie przepływu technologii i wymiany naukowo-technicznej związanej z zatrudnieniem niepełnosprawnych,

7.  wspieranie instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających w Polsce na rzecz  niepełnosprawnych  ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ogólnej i zawodowej,

8.    rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji,

9.  organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy na temat niepełnosprawności i pomocy osobom dotkniętym chorobami lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10.  wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych,

11.   przyczynianie się do polepszania warunków życia i samorealizacji osób niepełnosprawnych,

12. współpracę z osobami, instytucjami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, szkołami, placówkami kultury i sportu w celu zbierania informacji i wymianę doświadczeń w dziedzinie integracji oraz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych,

13. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną lub prawną oraz szkolenie osób i podmiotów sprzyjających osobom niepełnosprawnym,

14. opieka pedagogiczno-psychologiczna udzielana rodzinom  realizowana w formie zajęć wyrównawczych, ogólnorozwojowych, grup socjoterapeutycznych,

15.  realizacja programów profilaktycznych w ramach grup rozwojowych i socjoterapeutycznych,

16.  edukacja pedagogiczno-psychologiczna rozwijająca i kształcąca podstawowe umiejętności psychologiczne,

17.organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych,

18. gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację statutowych celów Fundacji, w tym udzielanie stypendiów i jednorazowej pomocy niepełnosprawnym lub ich grupom,

19.   prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji,

20. organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wraz z możliwością ich zakwaterowania mających charakter integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,

21.  prowadzenia placówek oświatowych i edukacyjnych,

22.  prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu kultury i turystyki oraz wspieranie turystyki dla osób niepełnosprawnych.

3.    Działalność Fundacji o której mowa w ust. 2 ma charakter nieodpłatny, jednakże Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, określonych w pkt.2, polegającą na:

01.11.Z* Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z* Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.19.Z* Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.63.Z* Działalność usługowa następująca po zbiorach

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

01.25.Z*Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.30.Z Rozmnażanie roślin

01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego

01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz

01.49.Z*Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.46.Z Chów i hodowla świń

01.47.Z Chów i hodowla drobiu

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63.Z*Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64.Z*Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

10.39.Z*Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

10.85.Z*Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.89 Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

10.39.Z*Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

95.29.Z*Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

46.33 Z sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.38.Z* Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.31.Z* Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.99.Z* Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

96.09.Z* Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

55.20.Z* Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z* Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

81.10.Z* Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

85.52.Z*Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

87.20.Z* Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

 

87.30.Z*Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

85.60.Z*Działalność wspomagająca edukację

 

86.90.E*Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej

 

88.99.Z* Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

87.90.Z* Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

 

90.04.Z* Działalność obiektów kulturalnych

 

93.29.Z* Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

78.10.Z* Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

31.09 Z Produkcja pozostałych mebli

 
01.50 Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.62 Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

02.10 Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

02.20 Z Pozyskiwanie drewna

16.10 Z Produkcja wyrobów tartacznych

10.13 Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

33.19 Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

17.12 Z Produkcja papieru i tektury

41.20 Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.39 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

95.23 Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

56.10 Z Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

49.39 Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41 Z Transport drogowy towarów

52.10 Z Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

79.12 Z Działalność organizatorów turystyki

68.32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

77.11 Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.31 Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

90.03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

§8

1.  Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, ruchomości i nieruchomości nabyte poprzez Fundację oraz środki finansowe.

2.    Fundusz, w jaki Fundator wyposażył Fundację wynosi 2.000 (dwa tysiące) dolarów USD.

3.    Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1.    dotacji, darowizn, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,

2.    dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,

3.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.    odsetek od depozytów bankowych,

5.    dywidend,

6.    działalności gospodarczej,

7.     innych wpływów.

4.    Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów  Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

6.  Osobom fizycznym i prawnym, które dokonują na rzecz Fundacji znacznej darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, Zarząd Fundacji może przyznać tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty i może być odwołany, jeżeli zajdą ku temu ważne powody.

7.    Rozporządzanie składnikami trwałego majątku nieruchomego Fundacji może nastąpić, za zgodą Fundatora, w przypadkach, gdy:

1/ uzasadnia to cel Fundacji,

2/ następuje naturalne zużycie,

3/ jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

8.    Z majątku Fundacji wyodrębnia się kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

§9

1.  Z uzyskanych środków Fundacja może także wspierać działalność stowarzyszeń, organizacji, zakładów i osób fizycznych, których celem jest nauka, rehabilitacja lub niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku.

2.    Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§10

Organami Fundacji są:

1/ Fundator,

2/  Rada Fundacji,

3/ Zarząd Fundacji

§11

1.    Zarząd Fundacji składa się z co najmniej  trzech osób, w tym prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

2.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.    Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

4.    Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1/ uchwalanie planów rocznych Fundacji,

2/ przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych,

3/ uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i innych regulaminów Fundacji.

5.    Członek zarządu z tytułu pełnionej funkcji może być wynagradzany niezależnie od zwrotu poczynionych przez niego wydatków w związku z wykonywaniem powierzonej funkcji. Zasady wynagradzania i zwrotu kosztów określa Rada Fundacji.

6.    Zarząd, po zaciągnięciu opinii Fundatora, może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7.   Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.   Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty 5000zł może składać jeden z członków Zarządu.

9.  Podejmowanie decyzji w spółce zależnej w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań w wysokości przekraczającej jednorazowo 1/2 kapitału zakładowego spółki oraz wyznaczenie osoby reprezentującej Fundację podczas Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zebrania wymaga uchwały Zarządu.

10.  Zarząd co roku do dnia 31 marca następnego roku przedkłada Fundatorowi sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

11.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje Prezes Zarządu.

12.  Zarząd odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

13.  Przynajmniej raz na kwartał Zarząd odbywa posiedzenie przy udziale przedstawiciela Rady Fundacji. 

§12

Rada Fundacji składa się minimum trzech osób w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.  

§13

1.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci jej członka, prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z datą odwołania przez Fundatora.

2.    Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.

3.   Członek Rady nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia ani pozostawać w stosunku małżeńskim.

§14

 

Na wniosek Zarządu do składu Rady mogą zostać powołani Sponsorzy Fundacji.

§15

Rada Fundacji sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji oraz pełni funkcję inicjatywną i doradczą.

§16

Do uprawnień Rady Fundacji należy w szczególności:

1/ kontrola nad gospodarką finansową,

2/ kontrola zgodności uchwał Zarządu ze statutem i uchylanie uchwał niezgodnych ze statutem Fundacji,

3/ zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

4/ występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

5/ uchwalanie regulaminu wynagradzania członków Zarządu i zasad zwrotu poniesionych przez nich kosztów,

6/ zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

§17

1.    Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2.    Odrębne zebranie Rady winno być poświęcone rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

§18

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę jej członków obecnych na posiedzeniu, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§19

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący Rady.

Rada Fundacji może zaprosić do udziału w posiedzeniu przedstawiciela Zarządu Fundacji. Zaproszenie, w miarę potrzeb, powinno być w formie pisemnej.

§ 20

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

§21

1. Bieżącą obsługę Fundacji i jej władz - w ramach uchwał Zarządu – zapewnia Biuro Fundacji kierowane przez  Dyrektora Fundacji powoływanego i odwoływanego przez Zarząd Fundacji po uprzednim uzyskaniu opinii Fundatora.

2.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3.   Dyrektorem może być członek Zarządu.

4.   Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz pracowników Fundacji, a także Regulamin organizacyjny Biura Fundacji zatwierdza Zarząd Fundacji.

§22

1.    Zmiany Statutu Fundacji może dokonać Fundator. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

2.    Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§23

We wszystkich sprawach zastrzeżonych w statucie do decyzji Fundatora może występować z jego upoważnienia inna osoba.

§24

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§25

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§26

Fundacja ulega likwidacji w razie trwałego wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§27

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§28

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wskazanymi w tym celu przez Fundatora.

§29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl